Casussen

De vijf toegepaste deelvragen, voortvloeiend uit de hierboven besproken methodiek, doen dienst als kader waarin de casussen worden besproken. Daarbij is het allereerst van belang de actoren te identificeren, uiteen te zetten op welke velden zij zich bevinden en welke hun positie zij daarop innemen. Vervolgens staat de vraag centraal welke actor de rol van ‘school’ en welke die van beweging vervult en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Daarna wordt onderzocht wat de actoren in de betreffende casus doen om hun kapitaal te vergroten – dus welke strategieën ze daartoe toepassen – en ten slotte komt de vraag aan de orde of de toegepaste strategieën op enigerlei wijze als avant-garde te bestempelen zijn.

De afgelopen decennia is hiphop uitgegroeid tot een onderwerp waarover eerder teveel dan te weinig informatie beschikbaar is. Deze scriptie beperkt zich daarom tot Nederlandstalige rap, waarbij ter vergelijking de brug naar buitenlandse rap wordt geslagen. Een andere afbakening van het onderzoeksterrein vormen de casussen. Er zijn drie verschijnselen die bij uitstek geschikt lijken voor een onderzoek naar avant-gardestrategieën, namelijk beef (avant-garde gaat vaak gepaard met polemiek), cross-over (een beweging die hiphop met andere stromingen mengt, wijkt af van de status-quo) en gimmickry (als parodie verhouden gimmicks zich per definitie ten opzichte van een reeds bestaand verschijnsel en vaak ten opzichte van een gevestigde orde). Per verschijnsel komen twee casussen aan de orde, waarvan telkens één betrekking heeft op de Nederlandstalige en één op buitenlandse rap. De bedoeling is om aan de hand van deze praktijkvoorbeelden te bekijken of er avant-gardistische strategieën in de hiphopwereld voorkomen en om – als dat inderdaad het geval is – bloot te leggen welke dat zijn.

Het volgende hoofdstuk staat in het teken van het uitwerken van de casussen, waarbij de velden getraceerd, de actoren geïntroduceerd en hun zetten gereconstrueerd worden. Deze informatie wordt aansluitend in het methodisch kader geplaatst en vanuit dat oogpunt onderworpen aan een analyse, die zich door de beantwoording van de deelvragen voltrekt.

Lees hier verder over beef.